УЧАСТНИЦИ

 

НПО

ИмеКонтактиОписание
"Фондация „Асоциация Анимус”
(Кризисен зентър „Св. Петка”/Транзитен център за жени, жертви на трафик)
"
Адрес: ул. Екзарх Йосиф №85, гр. София
Тел.: +359 2 983 52 05
E-mail
Website
Фондация „Асоциация Анимус”предоставя услуги за жертви на насилие, вкл. и жертви на трафик на хора. Организацията управлява денонощна Гореща линия за пострадали от насилие (0800 1 86 76), Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка”, който функционира и като Транзитен център за жертви на трафик, както и различни програми за психологическа и социална подкрепа. Въз основа на богатия си практически опит Анимус развива дейности в сферата на застъпничеството за правата на жертвите и превенцията на насилието. Организацията обучава специалисти от помагащите професии относно идентифицирането и закрилата на жертвите на насилие.
A 21 Campaign
"Тел.: +359 885 237 606
E-mail
Website"
"A21 предоставя дългосрочна подкрепа за жертви на трафик, която включва настаняване, здравна и психологическа помощ, обучителни програми и др. Проектът SAFE предоставя подкрепа за безопасно завръщане на жертвите, които доброволно желаят да направят това.
А21 управлява Национална телефонна линия за борба с трафика на хора – 0800 20 100."
Асоциация Деметра
"Административен офис

Адрес: ул. Шейново №102a, гр. Бургас
Тел.: +359 56 81 56 18
E-mail
Website"
Асоциация „Деметра” развива социални услуги за жертви на насилие и семейства в риск в Бургас и региона. Организацията управлява специализирани услуги за жертви на трафик към НКБТХ – Център за временно настаняване и Консултативен център.
Фондация SOS – Семейства в риск
"Адрес: ул. Синчец №21, гр. Варна
Тел.: +359 52 609 677
E-mail E-mail
Website"
SOS – семейства в риск управлява Център за социална рехабилитация и интеграция и Кризисен център в гр. Варна. Организацията управлява специализирани услуги за жертви на трафик към НКБТХ – Център за временно настаняване и Консултативен център. Жертвите могат да получат защитено настаняване, правна и психологическа подкрепа, подкрепа за обучение, квалификация и намиране на работа.
Фондация „П.У.Л.С.”
"Тел.: +35976 60 10 10
+35976 60 33 60
E-mail
E-mail
Website "
Фондация „П.У.Л.С.” развива програми за психо-социална подкрепа на жертви на домашно и сексуално насилие и трафик на хора. Организацията управлява Кризисен център за жени, жертви на насилие в гр. Перник., както и Кризисен център с приоритетно настаняване на деца, пострадали от трафик, на територията на Столична община. Организацията е активна и в сферите на застъпничеството и превенцията на насилието.
Български съвет за бежанци и мигранти
"Адрес: бул. Джеймс Баучер №76, офис 118, ет.1, гр. София
Тел.: +359 2 427 17 43
E-mail
Website"
Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е платформа за защита и интеграция на бежанци и мигранти, като се стреми към справедлива и ефективна система за закрила. Организацията подържа електронна платформа (https://www.refugee-integration.bg), с подробна информация относно правата и интеграцията на мигранти и бежанци в България
"Български Хелзински Комитет
(Правна защита за бежанци и мигранти)"
"Адрес: ул. Върбица №7, гр. София
Тел.: +359 2 943 4876; +359 2 944 0670; +359 2 943 4405
E-mail
Website


Програма за Правна защита се помещава в отделен офис, намиращ се на следния адрес: ул. Узунджовска №1, гр. София 1000, тел. +3592 981 3318 и +3592 980 2049."
Български Хелзинкски комитет развива Програма за правна защита на бежанци и мигранти, която предлага правни консултации, представителство и адвокатска защита. Програмата предлага безплатни специализирани правни консултации: представителство в хода на бежанската процедура, професионална и независима адвокатска защита, защита пред съда и други държавни институции, съдействие за успешна интеграция, подпомагане на доброволното репатриране.
"Български червен кръст
(Услуги за бежанци и мигранти)"
"Адрес: бул. Джеймс Баучер №76, гр. София
Тел.: +359 2 81 64 709
E-mail
Website"
NGO
Българският червен кръст е доброволческа организация, която наред с останалите уязвими групи в страната подкрепя бежанци и мигранти. Специализираната Бежанско-мигрантска служба предлага социална подкрепа, финансова помощ, дарения и др. за хора с хуманитарен статут или статут на бежанец, търсещи убежище или такива, на които им е отказано такова.
Каритас София
"Адрес: жк. Илинден, бл.55, вх.В, ап. 47, гр. София
Тел.: +359 2 920 08 25
E-mail
Website

Център „Св. Анна
Адрес: ул. Антим I №93, гр. София
Тел.: +359 88 850 9837

Форма за контакт"
"Каритас предоставя социална подкрепа за по-добра интеграция в България за бежанци и търсещи убежище в регистрационно-приемателните центрове в страната и в центровете за временно настаняване.
В Център за интеграция на бежанци и мигранти в София „Св. Анна” уязвими бежанци и мигранти могат да получат индивидуална подкрепа и помощ за намирана на работа, включително и обучение по български език. На разположение са културни медиатори и преводачи.
Към организацията е регистриран специализиран Център за професионално обучение, който предлага различни квалификационни курсове. "
Съвет на жените бежанки в България
"Адрес: ул. Екзарх Йосиф №95, гр. София
Тел.: +359 878 136 231; +359 878 136 321; +359 876 766 588
Тел. за говорещите арабски език: +359 878 607 550
Тел. заговорещите Фарси/Дари: +359 878 952 691
E-mail
Website"
"Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Чрез Програмите си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица предлага помощ под формата на социална медиация и хуманитарна подкрепа.
Социалната медиация дава възможност за директен достъп до социална подкрепа под формата на преводи и улесняване на комуникацията, придружаване до държавни институции, социално консултиране и информиране, покриване на спешни здравни и социални разходи за уязвими лица.
Хуманитарната подкрепа предоставя на нуждаещите се вещи от първа необходимост (получени чрез дарения), съобразно социалната ситуация, в която се намират."
Център за правна помощ „Глас в България”
"Адрес: ул. Триадиця №5B, офис 226, гр. София 1000, България
Тел.: +359 2 9810779
E-mail
Website"
"Екипът на Център за правна помощ „Глас в България” предоставя безплатни консултации за търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и правно представителство в административни и съдебни производства на национално и европейско ниво. Екипът оказва подкрепа и за настанените в центровете за временно настаняване към МВР.
Центърът провежда групови информационни сесии за чуждестранни граждани. "
Фондация „Достъп до права – ФАР”
"Адрес: за да ги посетите в офиса е необходима предварителна уговорка/записване на час.
Тел.: (+359) 2 879 32 80
E-mail
Website"
Фондация „Достъп до права - ФАР” осигурява правна помощ на уязвими хора с финансови затруднения; провежда независими професионални изследвания за достъпа до права в България; чрез организиране на събития, срещи и медийни кампании, повишава институционалната и обществената осведоменост, чувствителност и ангажираност с нуждата да се адресират системни проблеми в достъпа до основни човешки права; провежда обучения и семинари и осигурява печатни и електронни материали за студенти, адвокати, съдии, държавни служители и доброволци.
"Foundation for Access to Rights - FAR
"
Website"Фондация „Достъп до права - ФАР” администрира платформа за самопомощ за бежанци и мигранти с актуална информация в различни сфери - www.refugeelife.bg Сайтът съдържа насоки на четири езика в различни области като работа в България, здравеопазване, правна помощ, трафик на хора, специализирани услуги за жени и деца, социални помощи и др. Предлага се интерактивна карта с необходимите контакти.
Ако предоставената информация не е достатъчна, ФАР предлагат възможност за директно прано консултиране и подпомагане на трудовата заетост (издаване на разрешително за работа, виза, право на престой и др. )"

Международни организации

ИмеКонтактиОписание
МОМ България
"София
Адрес: ул. Цар Асен №77, гр. София
Тел.: +359 2 93 94 774
E-mail
Website

Бургас
Адрес: ул. Христо Ботев №40, ет.1, гр. Бургас
Тел.: +359 886 177 295; +359 886 177 329
Email:burgasici@gmail.com

Контакт с мобилна група за защита
Тел., WhatsApp и Viber: +359 884 602 185; +359 884 605 184; +359 892 212 194
Стационарен телефон: +359 (2) 93 94 774"
МОМ България подпомага граждани на трети страни в процеса на доброволно завръщане в страните им на произход, както и предлага различни програми за краткосрочна и дългосрочна помощ за интеграция на мигранти в България. Противодействието на трафика на хора и подкрепата за жертвите е приоритетна дейност за МОМ. Организацията подпомага безопасното завръщане на пострадалите, тяхната интеграция и закрила.
Върховен комисариат за бежанците към ООН в България
"Адрес: ул. Позитано №2, Бизнес център „Перформ”, ет.6, гр. София
Тел.: +359 2 98 02 453
E-mail
Website"
Върховният комисариат за бежанците към ООН има за основна цел да защитава основните права на бежанците като оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила на търсещите убежище. Основните дейности на ВКБООН в България са насочени към насърчаване на политики за интеграция и презаселване, на положителен социален климат и отношение към бежанците и отхвърляне на ксенофобски и расистки настроения.

Международни организации

ИмеКонтактиОписание
Национална комисия за борба с трафика на хора
"Адрес: бул. Д-р Г. М. Димитров №52A, гр. София
Тел.: +359 2 807 80 50
E-mail
Website "
"Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) е националното координиращо звено към Министерския съвет и организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора и организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи. Комисията координира „Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик” и ръководи специализираните услуги за жертви на трафик:
• в София – Приют за временно настаняване и Център за подкрепа и консултиране на, Кризисен център за деца (управляван от Фондация „П.У.Л.С.”);
• в Бургас – Приют за временно настаняване и Център за подкрепа и консултиране, Приют за дългосрочна интеграция (Управлявани от Фондация „Деметра”);
• във Варна – Приют за временно настаняване и Център за подкрепа и консултиране (управлявани от Фондация „СОС – семейства в риск”) "
Министерство на вътрешните работи/Главна дирекция „Гранична полиция”
"Адрес: бул. Мария Луиза №46, гр. София
Тел.: +359 9831865
E-mail
Website "
Главна дирекция „Гранична полиция” има водеща роля за гарантиране сигурността на външната граница на България, като противодейства и передотвратява незаконното влезане в страната на мигранти и трафика на хора. Служителите на Главна дирекция „Гранична полиция” извършват идентификация на жертви на трафик и им предоставят информация за техните права. Те провеждат беседа, за да се изясни дали е извършено престъплението трафик на хора и дали дадено лице е жертва на трафик както и да се събере информация за разследване на престъплението и преследване на извършителите
Минестерство на вътрешните работи / Дирекция „Миграция”
"Адрес: бул. Мария Луиза №48, гр. София
Тел.: +35929824808, +35929827251, +35929823764, +35929822968
E-mail
Website "
"Дирекция „Миграция” упражнява административен контрол относно престоя на чужди граждани в страната и идентифицира граждани на трети страни, които са жертви на трафик. Дирекцията отговаря за редица административни услуги, като издаване на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, продължаване на срока на пребиваване или отнемане правото на издадено разрешение за пребиваване.
Към Дирекция „Миграция” съществуват два Специални дома за временно настаняване на чужденци (в София и в Любимец)."
Министерство на труда и социалната политика/ Агенция по заетостта
"Адрес: бул. Дондуков №3, гр. София
Тел.: +359 980 87 19
E-mail
Website
Програма за заетост и обучение на бежанци"
Основна функция на Агенцията по заетостта е регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа; посреднически услуги за осигуряване на заетост за български граждани в страната и в чужбина, както и на чужди граждани в България; разработване и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към определени групи безработни лица. Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения, чрез които се предоставя информация и на чужди граждани относно издаване на разрешителни за работа и възможностите за наемане на работа. Консултират се и работодатели, които желаят да назначат граждани от трети страни. Специализирана Програма за заетост и обучение на бежанци се изпълнява от „Бюрата по труда” с цел подпомагане интеграцията на пазара на труда на чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут.
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
"Адрес: бул. Мария Луиза №114B, гр. София
Тел.: +359 2 80 80 901; +359 2 80 80 908; +359 2 80 80 905; +359 2 80 80 902
E-mail
Website "
"Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България. Агенцията идентифицира жертви на трафик измежду граждани на трети страни,търсещи убежище или международна закрила в България, и гарантира достъпа им до услуги.
Към Агенцията работят следните центрове:
• Транзитен център на българо-турската граница в с. Пъстрогор за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила.
• Три Регистрационно рриемателни центрове за регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила, настаняване, издаването на удостоверителни документи, социална и психологическа подкрепа и др. (в София, Харманли и Баня "
Националната агенция за професионално образование и обучение
"Адрес: бул. Цариградско шосе №125, бл. 5, ет. 5, гр. София 1113
Тел.: +359 29 712 070
E-mail
Website "
Националната агенция за професионално образование и обучение е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. Агенцията осигурява обществен достъп до информацията, свързана с лицензираните центрове за професионално обучение - ЦПО и центровете за информация и професионално ориентиране - ЦИПО.