ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Законът за борба с трафика на хора определя законовите задължения на различните държавни институции, които противодействат на трафика на хора, и тяхното взаимодействие. Законът регулира и създаването на национална и местни комисии за борба с трафика на хора В него са изброени и различните мерки за предотвратяване трафика на хора и защита и подкрепа за жертвите, включително създаването на приюти за  временно настаняване на жертви на трафик, центрове за закрила и подкрепа и  специални мерки за защита на жертвите по време на наказателното  производство.

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374

Закон за убежището и бежанците определя условията и реда за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България, както и техните права и задължения. Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила. Законът определя реда за получаване на  международна закрила и временна закрила, както и основанията за отказ, за прекратяване и отнемане на закрила и за спиране и прекратяване на производството. Законът определя правата и задължения на чужденците, търсещи или получили закрила и мерките, прилагани на чужденци, търсещи международна закрила. Законът създава специализиран държавен орган  Държавна агенция за бежанците.

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135453184

Закон за чужденците в Република България определя условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат Република България. Той се прилага и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава – членка на ЕС. Законът определя условията за предоставяне на статут на лице без гражданство в република България и определя правата и задържанията на чужденците, пребиваващи в България. Той определя сроковете за пребиваване и напускане на Република България от чужденци и в кои случаи се прилагат мерки за административна принуда за напускане.

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296

Наказателният кодекс криминализира трафика на хора в Глава II „Престъпления срещу личността“, е добавен Раздел IX „Трафик на хора“. Съгласно Протокола от Палермо и Конвенцията на Съвета на Европа, дефиницията на трафик на хора в българския НК включва три компонента: действие, употребата на определени средства и цел експлоатация По отношение на трафика на деца е без значение дали са били използвани споменатите по-горе средства. В Наказателния кодекс се криминализира използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик.

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529

Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления урежда условията и реда за подпомагане и финансова компенсация от държавата на пострадали от престъпления български граждани или граждани на държави – членки на Европейския съюз. По силата на този закон жертвите могат да получат компенсация само за материални вреди след приключване на наказателното производство.

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540550